Dịch vụ FDI

Tổng quan về cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi mang lại nhiều giá trị cho dòng tiền nhà nước. Vì vậy các doanh nghiệp cần tìm hiểu để bổ sung cho phù hợp. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về chúng.

1. Định nghĩa và  lợi ích Cổ phiếu ưu đãi

cổ phiếu ưu đãi là một danh hiệu xác nhận quyền sở hữu của một công ty và cho phép chủ sở hữu của nó được hưởng một số quyền  ưu đãi so với cổ đông phổ thông. Người nắm giữ cổ phiếu này được gọi là cổ đông ưu đãi của công ty.

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu này có các quyền  sau:

  • Được nhận cổ tức trước  cổ đông phổ thông, mặc dù người sở hữu cổ phiếu này chỉ được nhận cổ tức  hạn chế nhưng  được nhận cổ tức trước khi trả cổ tức cho cổ đông phổ thông. Không giống như cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông, cổ tức bằng cổ phiếu này được xác định trước và thường được xác định bằng một tỷ lệ phần trăm cố định của mệnh giá của cổ phiếu hoặc bằng một số tiền in nhất định  trên mỗi cổ phiếu.
  • Chứng quyền sẽ được thanh toán trước, tại thời điểm giải thể hoặc thanh lý Công ty nhưng sau  trái chủ.Không giống như cổ phiếu phổ thông,  cổ đông sở hữu cổ phiếu này không thể bỏ phiếu, ứng cử vào hội đồng quản trị hoặc đưa ra các quyết định  quan trọng của công ty.

chức năng của kiểm toán

Hình 1: cổ đông nắm giữ cổ phiếu

Cổ phiếu ưu đãi có thể có  hoặc không có mệnh giá, và mệnh giá của chúng không ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu này. Mệnh giá của cổ phiếu này quan trọng hơn  mệnh giá của cổ phiếu phổ thông vì nó là cơ sở để trả cổ tức và là cơ sở để hoàn vốn khi thanh lý hoặc giải thể công ty.

cổ tức bằng cổ phiếu này là cố định, và người sở hữu cổ phiếu này tiếp tục nhận cổ tức nếu công ty  không có lãi (lỗ).

“Lịch sự kiện được chia thành các loại  sau”:

Các sự kiện Nhận Cổ tức, Chia tách, Phát hành Cổ phiếu, Mua Cổ phiếu này diễn ra vào “NGÀY KHÔNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH”.NGÀY GIAO DỊCH CHƯA BIỂU HIỆN có nghĩa là ngày thực hiện Cổ phiếu  được công bố trước đây của Công ty. Nếu  cổ đông sở hữu cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền, thì cổ đông đó sẽ nhận được cổ tức hoặc quyền mua cổ phiếu  đó.

Quyền được chia thành ba loại: Quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt: Cổ tức  được trả bằng tiền trên mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ cổ tức  được tính theo mệnh giá, mỗi cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  có mệnh giá 10.000 cổ phiếu. Ví dụ, nếu một công ty trả cổ tức 10% bằng tiền mặt, nó sẽ nhận được 1.000 đồng / cổ phiếu.Chia cổ phiếu thưởng chia  cổ phiếu:

chức năng thanh toán

Hình 2: Quyền của các cổ đông

cổ phiếu  được chia  theo tỷ lệ do công ty công bố. Ví dụ, công ty đã thông báo rằng tỷ lệ thưởng hoặc chia  là 10: 2 => nghĩa là 10 cổ phiếu trở thành 12 cổ phiếu. Nếu bạn hiện có 10 cổ phiếu, bạn sẽ nhận được  thêm 2 cổ phiếu.

2. Các loại cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi tích lũy: là loại cổ phần ưu đãi có đặc tính  đảm bảo việc trả cổ tức. Nếu công ty gặp khó khăn, ngừng chi trả hoặc chỉ trả một phần cổ tức thì số tiền chưa trả được tích lũy hoặc cộng dồn và công ty phải trả khoản cổ tức đó trước khi thông báo sẽ trả cổ tức cho cổ đông, thường là số đông. Phần lớn cổ phiếu ưu đãi của  công ty là:

  • cổ phiếu  tích lũy  không tham gia.Cổ phiếu không tích lũy: Đây là loại cổ phiếu mà nếu công ty gặp khó khăn trong việc trả  cổ tức trong năm tài chính thì cổ đông ưu đãi  cũng mất quyền nhận  cổ tức trong năm đó.
  • Cổ phiếu có sự tham gia: Đây là loại cổ phiếu trong đó các cổ đông sở hữu nó được hưởng thêm lợi nhuận theo quy định khi công ty có lãi, ngoài cổ tức ưu đãi theo quy định.
  • Cổ phiếu không tham gia: Đây là cổ phiếu mà cổ đông sở hữu chúng chỉ được hưởng một mức cổ tức ưu đãi cố định theo quy định, ngoài ra họ không được tham gia.

giấy tờ thuế phức tạp

Hình 3: Các loại cổ phiếu

  • Cổ phiếu ưu đãi có thể mua lại: Đây là những cổ phiếu mà công ty có quyền mua lại. Công ty phát hành có quyền yêu cầu mua lại số cổ phiếu này  bất kỳ lúc nào nếu công ty đủ khả năng tài chính.Giá mua lại được xác định kể từ ngày phát hành, giá này thông thường  bằng mệnh giá của cổ phiếu cộng với khoản bồi thường cho  nhà đầu tư nếu Công ty mua lại loại cổ phiếu đó.
  • Cổ phiếu có thể chuyển đổi – là một loại cổ phiếu cho  người mua  quyền chuyển đổi các cổ phiếu đó thành chứng khoán khác.

Có thể thấy, cổ phiếu ưu đãi đã mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp trong việc phát triển nền kinh tế dòng tiền của nhà nước. Vì thế chúng cần được chú trọng. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn hãy truy cập vào uy danh nhé!

Related Articles

Back to top button