Dịch vụ kế toán

Các bộ phận dịch vụ kế toán trong doanh nghiệp

Dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ, thì kế toán vẫn không thể thiếu một vị trí. Qua bài viết dưới đây, Dịch vụ kế toán trong doanh nghiệp sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin về kế toán doanh nghiệp là gì. Cũng như vai trò và trách nhiệm của kiểm toán viên để mọi người có cái nhìn tổng quan hơn.

1. Kế toán dịch vụ bộ phận 

Công ty dịch vụ kế toán trong doanh nghiệp các cơ bản nghiệp vụ sau:

  • Hạch toán doanh thu – chi phí, hạch toán chi phí

Thu chi của doanh nghiệp từ tình hình lợi nhuận và quá trình cung cấp dịch vụ.

Thông thường, các công ty dịch vụ có thể xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh là một số tròn:

Toàn bộ quá trình cung cấp từng dịch vụ loại

Từng bộ phận (cơ sở, thiết bị, trung tâm) cung cấp dịch vụ

Mỗi đơn hàng, với khách hàng đã ký hợp đồng kinh doanh

Từng đoạn trong dịch vụ thực thi quy trình…

Từ chi phí có thể được tính toán thành giá của dịch vụ tương ứng. Định nghĩa cuối tháng đã lỗ cho từng dịch vụ hợp đồng.

bộ phận kế toán chuyên nghiệp

Hình 1: Các bộ phận của kế toán

  • Kế toán ngân hàng

Ghi chép và tái hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các hoạt động kinh tế diễn ra trong ngân hàng và các dịch vụ kế toán  ngân hàng khác theo chế độ và kế toán chế độ. Kiểm soát, theo dõi quá trình sử dụng vốn thông qua các tài khoản chính, quá trình sử dụng tài sản ngân hàng.

Build chi tiết lương bảng cho từng nhân viên. Base on the table, theary labour information and information for information.

Nhận yêu cầu ứng dụng tạm thời thanh toán và tạo bảng thanh toán và ứng dụng thẻ tạm thời cho nhân viên dựa trên phần trăm lương đã được xác định.

Tính các khoản phụ cấp, bảo hiểm, các khoản tạm ứng trước cho nhân viên.

Kế toán xử lý các khoản nợ mà công ty dịch vụ phải thu / trả.Ví dụ: các khoản phải thu khách hàng, các khoản phải thu trước, các khoản phải trả nhà cung cấp,…

  • Kế toán 

Lập tờ khai thuế tài nguyên và nộp thuế tài nguyên cho cơ quan thuế.

Thu thập các hóa đơn và biên lai hàng ngày  để theo dõi và lập hóa đơn.

Nộp tờ khai thuế GTGT và thuế TNCN vào cuối tháng và nộp  thuế cho Doanh thu nội địa (nếu có).

tạp chí thuế giấy

Hình 2: Giấy tờ thuế rất quan trọng

Nộp tờ khai thuế hàng quý cho quý đó. Đồng thời báo cáo hàng quý về thuế GTGT,  TNCN,  TNDN và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Lập báo cáo tài chính cuối năm, báo cáo tài chính tháng cuối năm, báo cáo ISR quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

Ngoài ra còn  các nghiệp vụ dịch vụ kế toán trong doanh nghiệp khác như: kế toán tài sản, kế toán công. , dụng cụ,…

2. Chức năng và nhiệm vụ của dịch vụ kế toán

Trách nhiệm của Phòng Kế toán Thực hiện công tác tài chính kế toán theo quy định của Chính phủ. 

2.1 Hạch toán vốn, công nợ đầy đủ, chính xác, kịp thời của dịch vụ kế toán  

Hạch toán  thu chi và kết quả hoạt động kinh doanh theo chính sách của công ty. Lập kế hoạch tài chính và kinh doanh theo tháng, quý, năm. Tham gia ý kiến ​​với Hội đồng quản trị về công tác chỉ đạo, kiểm tra, điều hành, giám sát việc tuân thủ việc thực hiện các quy định tài chính nội bộ của Công ty và của Nhà nước.Theo dõi và báo cáo ban lãnh đạo về tình hình huy động vốn và các vấn đề liên quan. Phối hợp với các bộ phận khác để quản lý thông tin  hiệu quả. 

2.2 Nhiệm vụ của bộ phận dịch vụ kế toán làm những gì? 

Tùy theo vai trò và chức năng, có thể thấy nhân viên  kế toán phải thực hiện các công việc sau: Dịch vụ kế toán  thu nhập và chi phí của công ty: vốn, thu nhập, chi phí, nợ phải trả, tài sản cố định (công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu .. .), v.v … Tham gia  quản lý  các khoản tín dụng và đầu tư tài chính. Tham gia ý kiến ​​với Hội đồng quản trị về công tác chỉ đạo, kiểm tra, điều hành và giám sát việc tuân thủ các quy chế  tài chính nội bộ của công ty và của Chính phủ. 

quan trọng kế toán với doanh nghiệp

Hình 3: Nhiệm vụ bộ phận kế toán

Bảo mật kế hoạch tiêu thụ và đảm bảo hiệu quả cao. Xây dựng các  quy chế tài chính như: Quy trình Thu-Chi, Nợ-Vốn, Quy tắc Lương / Thưởng, Hàng tồn kho … và Chính sách Tuân thủ. Đề xuất các hành động quản lý hiệu quả cho Ban Giám đốc. Cập nhật và phổ biến các hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đến các bộ phận khác. Phối hợp với các bộ phận liên quan hoạch kế  hoạch tài chính kế toán ngắn hạn và dài hạn.Tuân thủ tất cả các báo cáo dịch vụ kế toán trong doanh nghiệp tài chính và kế hoạch thống kê được yêu cầu. Báo cáo kết quả kinh doanh cho ban lãnh đạo.

Có thể thấy, dịch vụ kế toán trong doanh nghiệp doanh nghiệp là nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Vậy nếu bạn đang thắc mắc không biết phải truy cập vào đâu để có nền thông tin chính xác nhất. Thì Uy Danh là sự lựa chọn hoàn hảo

Related Articles

Back to top button